Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Brasilgjøkesyre Oxalis articulata

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Brasilgaukesyre Oxalis articulata er en flerårig art fra fjellområder i tropiske deler av østlige Sør-Amerika. Den er for varmekrevende til å reprodusere og danne bestand i Norge. Den er funnet én gang: VA Kristiansand: i Småhagene (kolonihager) på Nedre Kongsgård 1967.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1961 1980 VA Kristiansand: Småhagene på Nedre Kongsgård 1967 4
( 4   *  1)
Va

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Sør-Amerika
Tropisk -
 • Sør-Amerika
Fjellområder i tropiske deler av østlige Sør-Amerika.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Uspesifisert
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Oseania
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Sør-Amerika
Tropisk -
 • Sør-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Trolig kommet inn som hageplante og forvillet, uvisst hvorfra.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1967

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1967 VA Kristiansand: Småhagene på Nedre Kongsgård

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 5

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Oxalis articulata, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2019, 20. august) fra https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/1667