Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Matricaria chamomilla kamilleblom

Gjelder for Norge med fastland.

Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR

Arten har vært etablert med en fast reproduserende bestand i Norge per 1800.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert

Begrunnelse

Kamilleblom Matricaria chamomilla synes å ha vært i Norge før 1800 (f.eks. Gunnerus 1776; belegg i Gunnerusherbariet i Trondheim fra NT Verdal). Det er sannsynlig at den var etablert, eller heller like lite etablert, som i dag. Den faller dermed utafor prosjektets avgrensning. Den er dessuten er art som har vært brukt i Norge og Norden i århundrer (i Danmark i herbarium fra 1600-tallet og omtalt i legebøker fra 1400-tallet, Hartvig 2015).

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse
Forekomstareal (km2)
Utbredelsesområde (km2)
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur:

Potensiell utbredelse

Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²)

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

Utbredelseshistorikk i Norge

for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1761 1780 Øf Spydeberg 1779 (Wilse); NT verdal: "Bjerthnes" 1769 (Gunnerus) 8
( 8   *  1)
Øs,St
1821 1840 He Nord-Odal 1837, Elverum 1837 8
( 8   *  1)
Fler eudaterte funn trolig fra samme periode. He
1841 1860 Øf Eidsberg 1844; Oslo 1861 8
( 8   *  1)
Flere udaterte funn trolig fra samme periode. Øs,OsA
1861 1880 24
( 24   *  1)
Øs,OsA,Te,Va,Sf
1881 1900 84
( 84   *  1)
Øs,OsA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Sf,St
1901 1920 64
( 64   *  1)
Øs,OsA,Ve,Te,Ho,Sf,No,Fi
1921 1940 52
( 52   *  1)
Øs,OsA,Ro,Ho,Sf,St,Nt
1941 1960 36
( 36   *  1)
Øs,OsA,Ho,Sf,St,No
1961 1980 112
( 112   *  1)
Økningen skyldes sterkt økt innførsel med grasfrø etc. Øs,OsA,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,St,Nt
1981 2000 244
( 244   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Sf,St,No,Fi
2001 2016 324
( 324   *  1)
Øs,OsA,He,Op,Bu,Ve,Te,Va,Ro,Sf,Mr,St,Tr

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
Sørøst-Europa, østre Middelhavs-området (S-Eurpa, V-Asia).

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Europa
 • Asia
Subtropisk - Uspesifisert
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Sør-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Afrika
 • Oseania
Subtropisk/Tropisk - Høydeklima
 • Sør-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Opprinnelsessted (utlandet)
 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Kommet inn som krydderplante (uvisst hvorfra), med ballastjord (trolig fra naturlig utbredelsesområde), med korn, grasfrø og gartnerivarer.

Første observasjon i Norge

Første observasjon - Før 1800

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur Før 1800 NT Verdal

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 1

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Hartvig, P. 2015. Atlas flora danica Gyldendal, København

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Matricaria chamomilla, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 26. February) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/1534