Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter

Fallopia baldschuanica klatreslirekne

Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.

Lav risiko LO

Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.

Utslagsgivende kriterier: 2AB,1

Geografisk variasjon i risiko.

 • SE Svært høy risiko
 • HI Høy risiko
 • PH Potensielt høy risiko
 • LO Lav risiko
 • NK Ingen kjent risiko
 • NR Ikke risikovurdert
Økologisk effekt 14 24 34 44
13 23 33 43
12 22 32 42
11 [21] (31) 41
Invasjonspotensial
Forklaring på risikomatrisen

Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien

Invasjonspotensiale: 2AB , med usikkerhet opp.

Økologisk effekt: 1

Kategori og kriterier

Oppsummering

Arten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.

Klatreslirekne Fallopia baldschuanica er en klatrebusk fra Sentral- og Øst-Asia. Klatreslirekne er mye brukt som hageplante på grunn av dens evne til å vokse raskt. Den går ofte under navnet "arkitektens trøst" fordi den raskt kan dekke estetisk lite vellykket arkitektur. Arten er selv-inkompatibel, og kan trolig ikke reprodusere seksuelt i Norge fordi det sjelden plantes flere individer sammen (størrelsen gjør at det oftest holder med ett). En bit av stengel eller rotsystem kan imidlertid vokse opp til en ny plante. Arten er invasiv og vidt utbredt i England, men setter ikke frø, verken i England eller Irland (Booy et al. 2015).
Det er kjent at klatreslirekne kan hybridisere med parkslirekne, men hybriden skal være steril (Tiébré et al. 2007). Hybriden er belagt i herbariene fra Ro Stavanger: Madla 2008 2014.

Arten er funnet med totalt 11 forekomster i perioden 1943-2016, 8 av disse er funnet etter 2000. Funnene er fra Øf Moss, Ak Asker, Oslo, Vf Larvik, AA Arendal, VA Mandal og Farsund, Ro Karmøy og SF Leikanger. Arten er aldri funnet to ganger på samme sted.

Vi antar at alle eller de aller fleste forekomstene skyldes hageutkast. Økt funnfrekvens de siste årene har trolig mest sammenheng med økt bruk i hager. Arten er ekspansiv; det blir fort for mye av den slik at den blir gravd opp og kastet.

Klatreslirekne har et begrenset invasjonspotensial, med usikkerhet til moderat, som kombinajon av begrenset median levetid (med usikkerhet i begge retninger) og begrenset ekspansjonshastighet.

Klatreslirekne er ikke kjent med noen negativ økologisk effekt. Den er ekspansiv, men har frem til nå kun etablert seg i sterkt endrete naturtyper.

Konklusjon

Arten vurderes til låg økologisk risiko og utelukkende på grunn av invasjonspotensialet. Det er foreløpig lite av den i norsk natur, og videre økning synes å avhenge bare av dumping av hageavfall på nye steder..

Vurdering etter alle kriterier

Forklaring på kriteriene

Invasjonspotensial

A-kriteriet: Populasjonens mediane levetid

Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet

Delkategori 2   10 - 59 år       ⇑ ⇓

Estimeringsmåte c) Rødlistekriterier
Beskrivelse av data
Estimert forekomstareal på 160 km2 tilsier EN etter B2-kriteriet, men med usikkerhet både oppover (langlevd plante) og nedover (tvil om reproduksjon).
Gjeldende rødlistekriterium
B2
Rødlistekategori
EN

B-kriteriet: Ekspansjonshastighet

Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet

Delkategori 2   50 - 159 m/år      

Estimeringsmåte a) Datasett med tid- og stedfesta observasjoner
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet (m/år)
121
Nedre kvartil
86
Øvre kvartil
158

C-kriteriet: Kolonisert areal av naturtype

Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

Økologisk effekt

D- og E-kriteriet: Effekter på stedegne arter

D-kriteriet: Truete arter eller nøkkelarter

Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      


E-kriteriet: Øvrige stedegne arter

Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

F-kriteriet: Effekter på truete/sjeldne naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   = 0%      

G-kriteriet: Effekter på øvrige naturtyper

Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet

Delkategori 1   < 5%      

H-kriteriet: Overføring av genetisk materiale

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

I-kriteriet: Overføring av parasitter eller patogener

Delkategori 1   Ingen kjent effekt      

Klimaeffekter

Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.

Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon/spredning er begrensa til visse klimasoner eller -seksjoner
Arten er trolig begrenset til boreonemoral sone, og kanskje helst i nokså vintermilde strøk.

Bakgrunnsinformasjon

Utbredelse i Norge

Nåværende utbredelse

Kjent Mørketall (faktor) Estimert totaltall (kjent * mørketall)
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Bestandsstørrelse 0 1
Forekomstareal (km2) 32 3 5 8 96 160 256
Utbredelsesområde (km2) 30000
Andel av artens nåværende forekomst i sterkt endra natur: 100

Potensiell utbredelse

Vi anslår potensielt utbredelsesområde til kystfylkene til Møre og Romsdal og en mulig dobling av forekomstareal de kommende 50 år.
Lavt anslag Beste anslag Høyt anslag
Potensielt forekomstareal (km²) 200 320 500

Kjent og antatt utbredelse i dag, og om 50 år

for Norge
for Norge
  Fylke Kjent Antatt Potensiell
Øs Østfold
OsA Oslo og Akershus
He Hedmark
Op Oppland
Bu Buskerud
Ve Vestfold
Te Telemark
Aa Aust-Agder
Va Vest-Agder
Ro Rogaland
Ho Hordaland
Sf Sogn og Fjordane
Mr Møre og Romsdal
St Sør-Trøndelag
Nt Nord-Trøndelag
No Nordland
Tr Troms
Fi Finnmark
Sv Svalbard med sjøområder
Jm Jan Mayen

Utbredelseshistorikk i Norge

Arten er funnet med totalt 11 forekomster i perioden 1943-2016, 8 av disse er funnet etter 2000. Funnene er fra Øf Moss, Ak Asker, Oslo, Vf Larvik, AA Arendal, VA Mandal og Farsund, Ro Karmøy og SF Leikanger. Arten er aldri funnet to ganger på samme sted.
for Norge
Fra Til og med Sted Antall individ Forekomstareal
km²
Utbredelsesområde
km²
Kommentar Fylker
1961 1980 Øf Moss: Alby 1961 4
( 4   *  1)
Øs
1981 2000 Oslo: Nordre gate 1989; SF Leikanger: Nokkaneset 1994 8
( 8   *  1)
OsA,Sf
2001 2016 32
( 32   *  1)
OsA,Ve,Aa,Va,Ro
1961 2016 44
( 44   *  1)
Øs,OsA,Ve,Aa,Va,Ro,Sf

Utbredelseshistorikk i utlandet

Global utbredelse

Naturlig utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Asia
Temperert - Tørt
 • Asia
Sentral- og Øst-Asia.

Nåværende utbredelse

Temperert - Nemoral
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika
Temperert - Tørt
 • Asia
 • Nord- og Mellom-Amerika
Subtropisk - Middelhavsklima
 • Europa
 • Asia
 • Oseania
 • Nord- og Mellom-Amerika

Kom til vurderingsområdet fra

 • Ukjent

Nærmere spesifisering

Innført hageplante, uvisst hvorfra (men sikkert ikke direkte fra Asia).

Første observasjon i Norge

Første observasjon - 1961

  Ikke-forplantningsdyktige individ Forplantningsdyktige individ Levedyktig avkom Bestand
  År Sted År Sted År Sted År Sted
Innendørs
Produksjonsareal (utendørs)
Norsk natur 1961 Moss: Jeløy: Alby

Naturtyper

Rødlistede naturtyper

Navn Kategori Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)  

Øvrige naturtyper

Kode Navn Dominans skog Tidshorisont Kolonisert areal (%) Tydelig tilstandsendring Tydelig påvirka areal (%)
T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke
0.0-1.9
0.0
T42-C-1 blomsterbed og liknende
0.0-1.9
0.0
T43-C-1 plener, parker og liknende
0.0-1.9
0.0
T2 Åpen grunnlendt mark
0.0-1.9
0.0

Import til Innendørs-Norge eller produksjonsareal

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. Tallrike ganger pr. år Ukjent Pågående

Spredningsveier til/i norsk natur

Kategori Introduksjon til eller spredning i norsk natur Hyppighet Abundans Tidspunkt Utdypende informasjon
fra hager/hagebruk Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Pågående
fra grøntanlegg Introduksjon Sjeldnere enn hvert 10. år Ukjent Pågående
øvrig rømning/forvilling Introduksjon Flere ganger pr. 10. år Ukjent Pågående Utkast fra hager.

Reproduksjon

 • Seksuell reproduksjon
 • Generasjonstid (år): 5

Øvrige effekter

Helseeffekter
Ingen kjent effekt
Økonomiske effekter
Ingen kjent effekt
Grunnleggende livsprosesser
Forsynende tjenester
Regulerende tjenest
Opplevelses - og kunnskapstjenester
Positive økologiske effekter
Ingen kjent effekt
Effekter på opphavsbestanden
Ingen kjent effekt

Datasett

Grunnlag for estimering av forventa levealder, ekspansjonshastighet og/eller forekomstareal

Referanser

 • Fallopia baldschuanica. Flora of North America 5
 • Tiébré, M.-S., Vanderhoeven, Saad, L. & Mahy, G. 2007. Hybridization and Sexual Reproduction in the Invasive Alien Fallopia (Polygonaceae) Complex in Belgium. Annals of Botany 99: 193–203, doi:10.1093/aob/mcl242
 • Booy,O. Wade, M. & Roy, H. 2015. Field Guide to Invasive Plants and Animals in Britain

Siden siteres som:

Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Fallopia baldschuanica, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2022, 23. januar) fra https://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/1129