Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s-[KA·d|c]
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
v