Art Coriolopsis ekunduensis (Henn.) A. David & Rajchenb.

(synonym)

Art Funalia caperata (Berk.) Zmitr. & Malysheva

Populærnavn
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 171077