Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 15)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Rana temporaria buttsnutefrosk LC
Amfibier, reptiler
Emys orbicularis europeisk sumpskilpadde NA
Amfibier, reptiler
Natrix natrix buorm LC
Amfibier, reptiler
Caretta caretta glattkarett NA
Amfibier, reptiler
Anguis fragilis stålorm LC
Amfibier, reptiler
Dermochelys coriacea havlærskilpadde NA
Amfibier, reptiler
Rana arvalis spissnutefrosk LC
Amfibier, reptiler
Triturus cristatus storsalamander NT A2(c) L V SM FA PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Amfibier, reptiler
Lissotriton vulgaris småsalamander LC
Amfibier, reptiler
Coronella austriaca slettsnok NT B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B SM MF PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Amfibier, reptiler
Vipera berus hoggorm LC
Amfibier, reptiler
Trachemys scripta rødøreterrapin NA
Amfibier, reptiler
Bufo bufo nordpadde LC
Amfibier, reptiler
Zootoca vivipara nordfirfisle LC
Amfibier, reptiler
Pelophylax lessonae damfrosk CR D1 L V PåH Fo FA SA MF
Sikker
Amfibier, reptiler