RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Luzula arcuata  (Wahlenb.) Sw.

buefrytle

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Buefrytle Luzula arcuata vurderes som trygg (LC). Arten vokser i heivegetasjon, friskt til tørt og ofte steinete, og oftest på nokså basefattig grunn. Den er vanlig på Bjørnøya (Engelskjøn & Schweitzer 1970 angir 22 forekomster) og har noen få, spredte forekomster langs vestkysten av Spitsbergen frå Sørkapp (Sørkapp Land) til Krossfjorden (Albert I Land), kanskje til Magdalenafjorden. Alt materialet fra Spitsbergen viser spor av overgang mot vardefrytle og er trolig påvirket av hybridisering. Arten er noe oseanisk utbredt og vil kunne favoriseres på Svalbard av økning temperatur og nedbør. Buefrytle er nært beslektet med den meget vanlige og sirkumpolære vardefrytle L. confusa, og mellomformer er kjent fra mange områder rundt Nord-Atlanteren. Buefrytle er amfi-atlantisk utbredt, fra Grønland til Svalbard og sør til Island, Skandinavia og nordvestre Russland. Se Elven et al. (2011).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Engelskjøn, T. & Schweitzer, H.-J. 1970. Studies on the flora of Bear island (Bjørnøya). I. Vascular plants. Astarte. 3: 1-36
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/