RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eriophorum ×sorensenii  Raymond

svalbardmyrull

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
B2a((i)); D2
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
32 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
64
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
D.2
Forekomstareal < 40 km² eller antall lokaliteter <= 10
Svalbardull Eriophorum x sorensenii vurderes som nær truet (NT) på grunn av et lågt antall dokumenterte forekomster i et fragmentert mønster og med klimaendringer som trussel. Arten vokser i grunne kalkmyrer, med eller uten de antatte foreldrene (svartull E. triste og snøull E. scheuchzeri). På Svalbard er det kjent 10 forekomster innen 8 lokaliteter/lokalitetsgrupper. De kjente forekomstene strekker seg i fjordstrøkene fra Kongsfjorden (Haakon VII Land) øst til Kapp Thordsen (Dickson Land) og Krosspynten (Wijdefjorden). Alle forekomstene er i kalkområder. De er stabile og foreløpig lite påvirkete. Planten vil kunne påvirkes av både nedbørs- og temperaturendringer, uvisst i hvilken retning, men mest trolig negativt. Den er knyttet til våtmarker der alle endringer i permafrosten vil merkes. Svalbardull er med stor sannsynlighet en hybridogen art oppstått fra primærhybrider mellom svartull Eriophorum triste og polarsnømyrull E. scheuchzeri ssp. arcticum. Den forekommer uavhengig av foreldrene og synes å sette godt pollen og frukt. Svalbardull er kjent fra Svalbard, Grønland og arktisk Canada. Se Elven et al. (2011).
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/