RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex subspathacea  Wormskj.

ishavsstarr

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Ishavsstarr Carex subspathacea vurderes som trygg (LC). Arten vokser i strandenger og i kystnær våtmark på Svalbard (i motsetning til Skandinavia, hvor den er en obligat havstrandplante). Den er nokså hyppig på Spitsbergen og med forekomster på Edgeøya og Nordaustlandet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC