RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex maritima  Gunnerus

buestarr

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Buestarr Carex maritima er nokså vanlig på Svalbard og vurderes som trygg (LC). Arten er sirkumpolær.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC