RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex marina  Dewey

Kategori for Svalbard - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Carex marina med rasen buttstarr ssp. pseudolagopina vurderes som sårbar (VU) på grunn av et begrenset estimert individtall (under 1000). Den har dessuten få forekomster og fragmentert utbredelse. Den er en eksklusiv plante for grunne, rike myrer. Ingen direkte trusler eller negative påvirkninger er kjent, men den er knyttet til en permafrost-avhengig myrtype og kan bli sterkt rammet av framtidig temperaturøkning. Buttstarr har bra bestander i Sassendalen (Sabine Land) og Gipsdalen (Bünzow Land), men bare små bestander på Kapp Thordsen (Dickson Land) og ved Liefdefjorden (Haakon VII Land), se Engelskjøn et al. (2003). Arten vil kunne ha fordel av varmere klima (fordi dens Svalbardforekomster er de nordligste kjente), men smelting av permafrost vil kunne forringe eller ødelegge dens voksesteder. Frøreproduksjon skjer trolig meget sjelden på Svalbard. Buttstarr ssp. pseudolagopina er begrenset til Grønland, Svalbard og nordligste europeisk Russland mens ssp. marina er hovedrasen i Nord-Amerika og Sibir.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Engelskjøn, T., Alsos, I.G. & Lund, L. 2003. Twenty of the most thermophilous vascular plant species in Svalbard and their conservation status. Polar Research 22: 317-339