RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex concolor  (Drejer) Hultén

tundrastarr

Vurdert under navnet
Carex aquatilis stans

Kategori for Svalbard - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Tundrastarr Carex concolor vurderes som sårbar (VU) fordi den bare er kjent fra én forekomst, ikke sett eller gjenfunnet på 80 år, og trolig med få reproduserende enheter (vi estimerer under 1000). Dette er en sterk nedgradering fra kritisk truet i forrige rødliste, på grunn av en annen definisjon av ‘individ’ i henhold til IUCNs regler. Tundrastarr er bare sikkert dokumentert (herbariemateriale) fra én forekomst på Svalbard, i Andrée Land i Forkdalen i Wijdefjorden. Voksesteder er trolig sand/grus-flommark eller flompåvirket våtmark. Planten ble først funnet i 1925 og bekreftet i 1928. Etter den tid finnes ingen opplysninger, men det er trolig at forekomsten er intakt. Det kan dreie seg om bare én klon (ett genetisk individ), men dette trenger undersøkelse med genetiske analyser. Planten vil kunne ha fordel av temperaturøkning. Det er trolig at den ikke har frøformert seg i nyere tid (dvs. etter postglasial varmetid). Slike kloner kan imidlertid eksistere svært lenge, over flere tusen år. Tundrastarr er den arktiske vikarianten for den vidt utbredte boreale arten nordlandsstarr C. aquatilis, og er arktisk sirkumpolær. Tundrastarr er også vanlig i skandinaviske fjell, uten at den har vært anerkjent som denne arten inntil helt nylig.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Flomsone
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR