RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alectoria ochroleuca  (Hoffm.) Massal.

rabbeskjegg

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c); C1
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
15-30 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
10800
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
10800
Arten har et senter i utbredelsen (15 lokaliteter) i det nordvestre fjordlandskapet på Nordaustlandet; for øvrig er den kjent fra Spitsbergen (2 lokaliteter) og Edgeøya (1). Forekomstene er truet av reinbeiting.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 10. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 10800 individer (18 kjente lokaliteter × 50 mørketall × 12 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2, A3, A4, C1 som gjeldene kriterium.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)