RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cladonia mitis  Sandst.

fjellreinlav

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
15-30 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Arten er sjelden på Svalbard og antas å forekomme i små populasjoner. Reinbeiting er en alvorlig trussel. På Brøggerhalvøya ved Ny-Ålesund har en observert at tepper ("carpets") av Cladonia arbuscula s. lat. (inkludert C. mitis) har forsvunnet etter at reinsdyr ble introdusert i 1978 (Øvstedal et al. 2009).For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 10. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 44000 individer (22 kjente lokaliteter × 200 mørketall × 10 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2, A3, A4 som gjeldene kriterium.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)