RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cladonia arbuscula  (Wallr.) Flot.

lys reinlav

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Kun kjent fra én lokalitet på Svalbard: Liefdefjorden (TROM; se Øvstedal et al. 2009). Øvrige eksemplarer sitert av Øvstedal et al. (2009) hører til C. mitis. Arten må antas å forekomme i svært små populasjoner og er således sårbar (utdøing). Reinbeiting er en alvorlig trussel. På Brøggerhalvøya ved Ny-Ålesund har en observert at tepper (carpets) av reinlav (Cladonia arbuscula (s. lat., dvs. inkludert C. mitis) har forsvunnet etter at reinsdyr ble introdusert i 1978 (Øvstedal et al. 2009).For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 10. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 200 individer (1 kjent lokalitet × 20 mørketall × 10 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som EN med D1 som gjeldene kriterium.
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Tilfeldig mortalitet
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent