RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Odobenus rosmarus  (Linnaeus, 1758)

hvalross

Kategori for Svalbard - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Hvalrossen har en diskontinuerlig utbredelse i arktiske og sub-arktiske områder. I norske områder finnes hvalrossen ved Svalbard og i Barentshavet. I 2006 var bestandsestimatet for hvalross ved Svalbard circa 2629 (2318-2998) individer (Lydersen et al. 2008). I 2012 ble bestanden estimert til å være 3886 (3553-4262) individer noe som tilsvarer en økning på 48 % siden 2006 (Kovacs et al. 2014). Estimatene for Svalbard inneholdt en stor andel hanner pga. kjønnssegregering i bestanden hvor hoveddelen av hunnene befinner seg ved Frans Josef Land. Imidlertid økte observasjonen av årsunger fra 1 i 2006 til 57 i 2012. Dette indikerer en klar økning av antall kjønnsmodne hunner i de deler av bestanden som forekommer ved Svalbard. Bestanden ved Svalbard er i nær kontakt med bestanden ved Frans Josef Land. Totalbestanden ved Svalbard og Frans Josef Land ble antatt å være over 5000 dyr i 2006 (Lydersen et al. 2008). Betydningen av innvandring fra Franz Josef Land for den observerte bestandsøkningen ved Svalbard er usikker. Av de ca 3900 individene ved Svalbard er det fortsatt en lav andel voksne hunner. Vi antar derfor at den reproduserende bestanden utgjør mindre enn 1000 individer. Hvalrossen klassifiseres derfor som VU etter D1 kriteriet. Effekter av klimaendringer på sjøis hvor hvalrosser føder unger gir grunn for bekymring for bestandens utvikling (Kovacs m. fl. 2011).
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VUº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Bunntråling
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
Kun i fremtiden Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Forurensing > I vann
Oljeutslipp
Kun i fremtiden Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent

Klimatiske endringer
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Lydersen, C., Aars, J., & Kovacs, K. M. 2008. Estimating the number of walruses in Svalbard from aerial surveys and behavioural data from satellite telemetry. Arctic 61: 119-128
    • Kovacs KM, Aars J, Lydersen C. 2014. Walruses recovering after 60+ years of protection in Svalbard, Norway. Polar Research. 33: 26034
    • Kovacs Km, Lydersen C, Overland JE, Moore SE. 2011. Impacts of changing sea-ice conditions on Arctic marine mammals. Marine Biodiversity 41: 181-194