RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vulpes lagopus  (Linnaeus, 1758)

fjellrev

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Svalbard)

Det er ingen tegn til langsiktige endringer i fjellrevbestanden på Svalbard. Det mangler gode bestandsberegninger for fjellrev for hele øygruppen. Bestandstettheten i et av overvåkingsområdene, Adventdalen-Sassendalen (ca. 900 km2), anslått til mellom 1–1,5 rev per 10 km2 (http://www.npolar.no/no/arter/fjellrev.html).
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Annet

    • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Fjellrev / Polarrev (Vulpes lagopus)