RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plectrophenax nivalis  (Linnaeus, 1758)

snøspurv

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Snøspurven er den eneste spurvefuglen som forekommer vanlig på Svalbard. Arten hekker over det meste av øygruppen, bortsett fra områdene lengst øst. Hekkebestandens størrelse er ikke kjent, men den har blitt estimert til å ligge et sted mellom 1000 og 10 000 par. Som mange andre spurvefugler viser også snøspurven svingninger i bestandsstørrelse, men noen trend i bestandsutviklingen er ikke kjent (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/snospurv.html). Settes derfor til LC
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191