RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lagopus muta  (Montin, 1781)

fjellrype

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Fjellrypa ("Svalbardrype") hekker over det meste av øygruppen bortsett fra i de nordøstligste deler. Det er ikke konstatert at fuglen hekker på Kvitøya, Kongs Karls Land, Hopen og Bjørnøya (Fuglei og Pedersen 2013, http://www.npolar.no/no/arter/svalbardrype.html). Det foreligger ingen bestandsestimater for Svalbardrype for hele øygruppen. Så langt viser et årlig overvåkingsprogram etablert i år 2000 lave, men stabile tettheter som mellom år varierer fra 1–3 stegger per km2. I 1997 startet registreringen av jaktuttaket og det tas årlig ut mellom 500–2300 ryper. Dette jaktuttaket synes ikke å representere noen fare for bestanden. Basert på dagens kunnskap settes arten i LC.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Pedersen, Å. et al. (submitted). Monitoring High Arctic Rock Ptarmigan Populations: Comparison of Distance Sampling and Occupancy Modeling. Submitted to Journal of Wildlife Management.