RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fulmarus glacialis  (Linnaeus, 1761)

havhest

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Havhesten hekker over det meste av Svalbard, og det er registrert 125 kolonier/hekkeområder. Havhesten er en av øygruppens mest tallrike sjøfuglarter, men fordi hekkebestanden er vanskelig å taksere, foreligger det ikke noe godt bestandsestimat. På bakgrunn av dagens kunnskap er det grunn til å tro at hekkebestanden ligger i størrelsesorden en halv til en million hekkende par. Overvåking av hekkebestanden på Bjørnøya og i en koloni på Spitsbergen siden 1988 indikerer en relativt stabil bestand, men det kan være stor årlig variasjon med hensyn til hvor mange par som hekker (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/havhest.html). På bakgrunn av en stor og antatt stabil bestand settes arten til LC.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191