RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stercorarius skua  (Brünnich, 1764)

storjo

Kategori for Svalbard - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra NT

Årsak til nedgradering av kategori: Arten er i ekspansjon, og er relativt nyetablert på Svalbard. Nedgraderes fra NT til LC.

Storjoen er en nykommer på Svalbard, med første hekkefunn på Bjørnøya i 1970. Hekker nå over hele øygruppen, men med høyest tetthet på Bjørnøya og langs vestkysten av Spitsbergen. Bestanden anslått til å være i størrelsesorden 500-1000 par (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/storjo.html). Vurdert bestand i intervallet 1000-2000 reproduserende individer. Arten settes til NT basert på D1 kriteriet.
Tidligere vurdering (2010)
LCº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2007. Distribution of seabirds on Bjørnøya. S. 50-52 i: Anker-Nilssen, T., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Erikstad, K. E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Systad, G. H. & Tveraa, T. NINA Report 249 63 s.