RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stercorarius parasiticus  (Linnaeus, 1758)

tyvjo

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Tyvjoen hekker parvis og spredt på tundraen langs kysten over det meste av øygruppen, men er fåtallig i de nordøstre delene. Hekkebestanden på Svalbard er trolig i størrelsesorden 1000-2000 par (Strøm 2013; http://www.npolar.no/no/arter/tyvjo.html). Vurdert bestand i IUCN intervall 2000-4000 reproduserende individ. For tiden ser bestanden ut til å være stabil. Ingen klare trusler mot artens habitat i området. Settes derfor til LC.
Tidligere vurdering (2010)
LC