RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stercorarius longicaudus  Vieillot, 1819

fjelljo

Kategori for Svalbard - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
11,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra EN

Årsak til nedgradering av kategori: Randpopulasjon med naturlig fluktuerende bestand. Solide bestander i alle naboland. Nedgraderes fra EN til NT.

Fåtallig hekkefugl på Svalbard. Er her i utkanten av sitt utbredelsesområde og er naturlig sterkt fluktuerende. Bestanden er trolig i størrelsesorden 25-50 par (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/fjelljo.html). Arten observeres regelmessig i havområdene rundt øygruppen, trolig under trekket fra hekkeområdene på øst-Grønland og russisk Arktis. At fjelljoen ikke er vanlig på Svalbard har trolig sammenheng med mangelen på smågnagere (bortsett fra østmarkmus). På øst-Grønland hvor klimaet er sammenlignbart med Svalbard forekommer arten tallrikt, men her finnes lemen. Liten bestand som vurderes i IUCN kategori 50-250 reproduserende individ. Arten settes til EN basert på D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191