RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rissa tridactyla  (Linnaeus, 1758)

krykkje

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Krykkja en vanlig hekkefugl over hele Svalbard. Den kan observeres både langs kysten, i åpent hav og i isfylte farvann. Omkring 215 kolonier er kjent, og de største finnes på Bjørnøya og Hopen (Strøm og Descamps 2013, http://www.npolar.no/no/arter/krykkje.html). Årlige overvåking i kolonier på Spitsbergen har vist en nedgang i bestanden i perioden 1995–2014, mens bestanden på Bjørnøya har vært stabil eller økt noe. Større nedgang dokumentert på fastlandsdelen av Norge, samt andre steder i Vest-Atlanteren. Total nedgang for Svalbardbestanden vurdert til intervallet 15-30 % for perioden 1980-2014 og arten settes til NT basert på A2 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Polhavet
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.