RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pagophila eburnea  (Phipps, 1774)

ismåke

Kategori for Svalbard - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
12,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
På Svalbard hekker ismåken i spredte kolonier på de østre delene av Spitsbergen (så langt sør som til Hornsund), Barentsøya, Kong Karls Land og Nordaustlandet, med størst tetthet av kolonier i de østlige og nordlige områdene (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/ismake.html). Global bestandsestimat nedjustert til 11 500 par (Gilchrist et al. 2008). Bestanden på Svalbard estimert til 500 til 2000 par (H. Strøm pers. medd). Nedgang også dokumentert på den sørlige delen av Grønland (Gilg et al. 2009). Mulig bestandsnedgang på Svalbard, men vi mangler god dokumentasjon på dette. Overvåking av hekkebestanden 2006-2014 viser en relativt stabil bestand frem til 2013, deretter nedgang. Tidsseriens korte lengde vanskeliggjør likevel en god vurdering. Utsatt for miljøgifter og klimaendringer (redusert isdekke). Vurdert bestand i IUCN intervall 250-1000 reproduserende individ. Settes til VU basert på D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > I vann
Organiske gifter (PAH mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Gilchrist, G., Strøm, H., Gavrilo, M. V. & Mosbech, A. 2008. International Ivory Gull Conservation Strategy and Action Plan. Circumpolar Seabird Group. CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) Technical Report No. 18. 20 s.
    • Gilg, O., Boertmann, D., Merkel, F., Aebischer, A. & Sabard, B. 2009. Status of the endangered Ivory gull Pagophila eburnea in Greenland. Polar Biology 32: 1275-1286.