RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Larus hyperboreus  Gunnerus, 1767

polarmåke

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
13
Gjeldende kriterier
A2(b,e)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
e
% endring basert på negativ påvirkning fra innførte arter, hybridisering, patogener, forurensning, konkurrerende arter eller parasitter
Totalbestand 8 000-20 000 individer for Svalbard. Bestanden på Bjørnøya var i 1986 ca. 4 000 individer. Bjørnøyabestanden har blitt redusert med ca. 80 % fram til 2014. Reduksjon i næringsgrunnlaget og miljøgifter er sannsynligvis de viktigste faktorene (Strøm & Descamps 2013, http://www.npolar.no/no/arter/polarmake.html). Nedgang også dokumentert for Hopen (Descamps 2012). Trolig er bestandsnedgangen mindre i øvrige deler av Svalbard. I Kongsfjorden, på vestkysten av Spitsbergen, har bestanden vært stabil eller svakt økende. I vår vurdering her antar vi en bestandsnedgang i størrelsesorden 15-30 % for perioden 1974-2014. Arten settes til NT etter A2 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Fjæresonesystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Forurensing > I vann
Organiske gifter (PAH mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191