RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pluvialis apricaria  (Linnaeus, 1758)

heilo

Kategori for Svalbard - sterkt truet ENº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra CR

Årsak til nedgradering av kategori: Nedgraderes fra CR til EN på grunn av stor og stabil bestand på fastlandsdelen av Norge.

På Svalbard er heiloen funnen hekkende på Bjørnøya og enkelte steder på den vestlige delen av Spitsbergen. Enkeltindivid, par og mindre flokker blir årlig observerte på Spitsbergen, og det er grunn til å tro at arten hekker årlig eller gjør årlige hekkeforsøk her. Hekkebestanden er trolig på 1–10 par (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/heilo.html). Vurdert i IUCN intervall 10-50 reproduserende individ. Arten settes til CR basert på D1 kriteriet.
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
ENº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191