RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Fratercula arctica  (Linnaeus, 1758)

lunde

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Lunden hekker på Bjørnøya og langs vestkysten av Spitsbergen, særlig i nord (nord til Sjuøyane). Den forekommer også i noen spredte kolonier i de østlige delene av øygruppen, inkludert Hopen. Til sammen er det registrert 50 kolonier/hekkeområder på Svalbard. Bestandsutviklingen på Svalbard er ikke kjent (arten overvåkes ikke), men det er ikke tegn til vesentlige endringer i utbredelse eller forekomst (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/lunde.html).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191