RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alle alle  (Linnaeus, 1758)

alkekonge

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Alkekongen er den mest tallrike arten på Svalbard, og hekker over hele øygruppen, men er fåtallig i de østligste områdene. De største koloniene ligger i de sørvestlige og nordvestlige delen av Spitsbergen, spesielt i Hornsund, Bellsund og i områdene rundt Magdalenefjorden. Til sammen er det registrert over 200 kolonier/hekkeområder på Svalbard. Bestanden er anslått til mer en 1 million par (Strøm og Descamps 2013, http://www.npolar.no/no/arter/alkekonge.html). Settes til LC som følge av stor bestand.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191