RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Clangula hyemalis  (Linnaeus, 1758)

havelle

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
På Svalbard hekker arten hovedsakelig på Bjørnøya og i de vestlige delene av Spitsbergen. Spredte par hekker på holmer og langs kysten av fastlandet på Spitsbergen. Tellinger av overvintrende sjøfugler på vestkysten av Spitsbergen har vist at deler av Svalbardbestanden overvintrer i isfrie områder langs vestkysten av Spitsbergen, primært langs Nordenskiöldkysten og Prins Karls Forland. Svalbardbestanden teller trolig et sted mellom 1000 og 2000 reproduserende individer og antas å være stabil (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/havelle.html). Arten settes dermed til kategori NT basert på D1.
  • Ferskvannssystemer
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191