RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Branta leucopsis  (Bechstein, 1803)

hvitkinngås

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Hvitkinngåsa opptrer i tre separate populasjoner som har sine hekkeområder henholdsvis på nordøst-Grønland, på Svalbard og i nordvest-Russland, inklusive Baltikum. Bestandene kan ikke skilles utseendemessig, men er geografisk isolerte. På Svalbard hekker hvitkinngåsa langs vestkysten av Spitsbergen og på Tusenøyane. Bestanden av hvitkinngås på Svalbard har vokst kraftig siden slutten av 1940-årene, da bestanden trolig ikke talte mer enn noen hundre individer. Tellinger i overvintringsområdene i 2012 ga en totalbestand på 31 500 individer. På tross av den kraftige bestandsveksten er fortsatt hvitkinngåsa sårbar ved at den er konsentrert i spesielle områder både i hekketiden, fjærfellingsperioden og i overvintringsområdene (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/hvitkinngas.html). Settes til LC som følge av stor og voksende bestand.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191