RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anser brachyrhynchus  Baillon, 1834

kortnebbgås

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Kortnebbgåsa har sin hekkeutbredelse på Øst-Grønland, Island og Svalbard, hvor den er den mest tallrike gåsearten. Den hekker primært i de vestlige delene av øygruppen, og da særlig på vestkysten av Spitsbergen og i de store fjordene. Den er mer fåtallig i de østlige delene, men forekommer spredt på de vestlige delene av Edgeøya, Barentsøya, Nordaustlandet og nord på Spitsbergen. Arten forekommer i lavt antall på Bjørnøya. Kortnebbgjessene på Svalbard utgjør en egen bestand som overvintrer i Danmark, Nederland og Belgia og trekker sørover fra Svalbard via Norge. Bestanden av kortnebbgås på Svalbard har vokst kraftig de siste tiårene. Årlige tellinger utført i artens vinterområder i oktober–november indikerer at bestanden i 2013 besto av 81 500 individer (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/kortnebbgas.html). Settes til LC på grunn av stor og voksende bestand.

Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191