RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Woodsia glabella  R.Br. ex Richardson

dverglodnebregne

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Dverglodnebregne Woodsia glabella vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av svært få og individfattige forekomster. Individtallet kjent fra Svalbard er trolig under 200. Utbredelsen er dessuten trolig fragmentert. Arten vokser i sprekker og groper på berg og dessuten i tørr, grunnlendt hei, alltid på kalkgrunn, og ofte sammen med bergstarr Carex rupestris og reinrose Dryas octopetala. Den er kjent fra fire forekomster i varme fjordstrøk på Spitsbergen: Adolfbukta (Dickson Land, bare sett 1921, herb. O), Kapp Wærn (James I Land, bare sett 1868, i svensk herbarium), og på Ossian Sarsfjellet (1974, herb. TRH) og Blomstrandøya ved "Gorillaheimen" (Haakon VII Land, funnet 1991, herb. O). De forekomstene som er observert i senere tiår, er hver bare på noen titalls planter. Bregner har effektivt vindspredte sporer, og fragmenterte utbredelser skyldes oftest andre faktorer enn sporespredningen. For dverglodnebregne antar vi likevel at reproduksjonen er avgjørende. Det er usikkert om arten har regelmessig og effektiv reproduksjon på Svalbard. Dens miljøkrav er ikke så spesielle at den skulle ha den svært begrensete utbredelsen den har. Arten vil kunne favoriseres ved temperaturøkning. Dverglodnebregne er arktisk sirkumpolar.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN