RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saxifraga platysepala  (Trautv.) Tolm.

trådsildre

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Trådsildre Saxifraga platysepala har en nokså vid utbredelse på Svalbard og øyene rundt, på tørr, kortvokst tundramark. Den vurderes som trygg (LC). Dette er den høgarktiske arten i en S. flagellaris-gruppe med kjerneområde i fjell i Asia (S. flagellaris s. str. finnes i Kaukasus). En storvokst slektning, S. setigera, vokser i det amfi-beringiske området rundt nordre Stillehavet. I og med at arten er høgarktisk og knyttet til åpne flekker i tundra, vil den påvirkes negativt av både temperaturøkning og økt nedbør med påfølgende gjengroing. Vi har foreløpig ikke sett klare tegn på tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC