RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sibbaldia procumbens  L.

trefingerurt

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Trefingerurt Sibbaldia procumbens vurderes som sterkt truet (EN) fordi bare én forekomst med et begrenset antall reproduktive individer er kjent på Svalbard. Arten forekommer bare ved de varme Trollkjeldene i Bockfjorden (Haakon VII Land). Kartet i Artskart per 24.01.2015 er misvisende fordi flere opplysninger fra Jan Mayen er blitt plassert på Spitsbergen. Arten ble funnet ved Bockfjorden i 1960 (Rønning 1961) og også gjenfunnet i 1974, da bare med vegetative planter (uten blomster; notat på herbarieark, TRH). Se også Elven & Elvebakk (1986). I 2009 ble den observert nesten sammenhengende over en strekning på over 600 m og med minst 1000 planter, opp mot 25 % av dem blomstrende (I. Alsos & R. Elven observ., Alsos et al. 2011). Vi estimerer antall blomstrende planter til 250. Den ble funnet i nesten alle forsenkninger i skråningen over kildehorisonten, 0,5-20 m fra kildene. Arten vil kunne ha sterk fordel av temperaturøkning. Samtidig er den noe utsatt for beiting (rein). Trefingerurt er arktisk-alpin sirkumpolar, men forekomsten på Svalbard er isolert fra de nærmeste ellers i Arktis med 900-1000 km.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Menneskelig forstyrrelse
Forskning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Elven, R. & Elvebakk, A. 1996. A catalogue of Svalbard plants, fungi, algae, and cyanobacteria. Part 1. Vascular plants. Norsk Polarinst. Skr. 198: 9-55
    • Rønning, O.I. 1961. Some new contributions to the flora of Svalbard. Norsk Polarinst. Skr. 124: 1-20
    • Alsos, I.G., Elven, R., Brysting, A.K., Birkeland, S. & Skjetne, I. 2011. Økologiske og genetiske undersøkelser av rødlistearter på Svalbard. Rapport til Svalbards Miljøvernfond. http://www.sysselmannen.no/Svalbard-environmental-protection-fund/Resultater---rapporter/?q=alsos 45 s