RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sagina caespitosa  (J.Vahl) Lange

stuttsmåarve

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Stuttarve Sagina caespitosa vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av svært få bestander med få individer. Økologien er lite kjent, men på en herbarieetikett opplyses "våt tundra og polygonmark", noe som samsvarer med økologien i andre områder (Skandinavia, Island, Grønland). På Svalbard er stuttarve bare funnet tre ganger med noen få individer, to ganger ved Recherchefjorden og en gang i Nottinghambukta (alle i Wedel Jarlsberg Land mellom Van Mijenfjorden og Hornsund). Kartet i Artskart per 24.01.2015 er sterkt misvisende fordi forekomstene på Jan Mayen (der arten er hyppig) er plottet inn på Svalbard. De hittil kjente Svalbardforekomstene er hver for seg og samlet nede i kritisk størrelse for tilfeldig utdøing, men vi regner med at det kan være et visst mørketall for denne meget uanselige planten. Ved vurderingen har vi derfor regnet med et større individtall enn foreløpige observasjoner antyder. Arten vil være meget følsom for klimaendringer fordi den er varmefølsom og knyttet til små flekker med åpen jord, og dermed følsom for gjengroing. Størrelse for utbredelsesområde kan ikke beregnes fordi forekomstene i praksis ligger på en linje. Stuttarve er arktisk amfi-atlantisk, på østsida av Atlanteren kjent som sjelden fra Island, Jan Mayen, Skandinavia og Svalbard. Dette kan være en av artene som har overlevd siste istid på Svalbard (Westergaard et al. 2011).
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Westergaard, K.B., Alsos, I., Popp, M., Engelskjøn, T., Flatberg, K.I. & Brochmann, C. 2011. Glacial survival may matter after all: nunatak signatures in the rare European populations of two west-arctic species. Molec. Ecol. 20: 376-393