RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Minuartia rossii  (R.Br. ex Richardson) Graebn.

putearve

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
A4(a,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Putearve Minuartia rossii vurderes som nær truet (NT) på grunn av pågående (trolig) og forventet tilbakegang. Den er knyttet til kald og fuktig, åpen tundramark (sedimentflater, snøleier, våte jordpolygoner, smeltevass-sig, grunnlendte våtmarker), særlig i kaldere strøk. Den er følsom for klimaendringer, særlig gjengroing og uttørking på steder der permafrost-nivået kan synke. Det er foreløpig ikke påvist noen statistisk bestandsnedgang, men arten er funnet mer sjelden i senere år og en større tilbakegang kan forventes som følge av generell oppvarming. Arten er begrenset til Spitsbergen og en kjent lokalitet på Nordaustlandet. Den finnes hovedsakelig i kalkområder på nordre halvdel av Spitsbergen. Frø samlet i 2008 hadde en spireprosent på 33,3 % (Alsos et al. 2013). Denne arten er avhengig av jevnlig regenerering, da den har en forholdsvis kort livslengde, men hovedformeringen er med yngleknopper fra skuddspissene og denne er svært effektiv. Putearve er høgarktisk og utenfor Nord-Amerika (med Grønland) bare kjent fra Wrangeløya i Nordøst-Sibir og fra Svalbard (dvs. at den er amfi-atlantisk og amfi-beringisk).
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
  • Is, snø og breforland
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Alsos, I.G., Müller, E. & Eiuesen, P.B. 2013. Germinating seeds or bulbils in 87 of 113 tested Arctic species indicate potential for ex situ seed bank storage. Polar Biol. 36: 819-830