RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eutrema edwardsii  R.Br.

polarreddik

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polarreddik Eutrema edwardsii vurderes foreløpig som trygg (LC). Arten vokser i tørr til frisk heivegetasjon på baserik grunn. Den er vidt utbredt i områder med baserik berggrunn på Spitsbergen. Dette er en sirkumpolær høgarktisk art i Europa og kan være følsom for klimaendringer. De sørligste forekomstene i Europa er på Svalbard og i arktisk europeisk Russland. I Asia og Nord-Amerika går den vesentlig lengre mot sør, sør til Sentral-Asia, men det kan være taksonomisk variasjon som foreløpig ikke er utredet. Se Elven et al. (2011).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/