RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Draba corymbosa  R.Br. ex DC.

puterublom

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Puterublom Draba corymbosa vurderes som trygg (LC). Arten er vanlig på Spitsbergen og forekommer på flere av øyene rundt. Den er knyttet til tørre, ofte noe baserike vegetasjonstyper på rabber, i tørrhei og i skred. Den er en høgarktisk, sirkumpolær art. Sjøl om den er høgarktisk, er vi i tvil om pågående klimaendringer vil ha noen merkbar negativ effekt.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC