RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Campanula uniflora  L.

høyfjellsklokke

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
B2a(i); D1
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
56 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
168
a.i
Kraftig fragmentering
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Høyfjellsklokke Campanula uniflora vurderes som nær truet (NT) på grunn av antatt få individer fordelt på relativt få forekomster i et fragmentert mønster. På Svalbard har den ca. 14 lokaliteter/lokalitetsgrupper, hver av dem individfattige. Arten er knyttet til varme skråninger og grasdekt berg, delvis med rasmark-preg, og bare på baserik grunn på Spitsbergen. Det er ingen umiddelbar trussel bortsett fra at mange blomsterskudd blir beitet bort av rein. Høyfjellsklokke er såkalt vestarktisk med hovedutbredelse på Grønland og i Nord-Amerika. Den europeiske utbredelsen begrenser seg til Island, den skandinaviske fjellkjeden og Svalbard.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent