RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

xPucciphippsia vacillans  (Th.Fr.) Tzvelev

svalbardgras

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A4(c); B2b(iii)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Svalbardgras X Pucciphippsia vacillans vurderes som nær truet (NT) på grunn av antatt pågående og forventet framtidig tilbakegang. Den vokser i våte snøleier, på elve- og bekkekanter, i våt mosetundra og på overrislingsflater, i hovedsak eller bare på baserik grunn. Den er dokumentert fra 50-55 forekomster og forekomstgrupper spredt over store deler av Svalbard (Spitsbergen, Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya). Svalbardgras er en av de mest kuldetolerante av Svalbards karplanter og forventes å reagere meget negativt på temperaturøkning. Den er knyttet til våte habitater, oftest med sigevatn, og tåler dårlig endringer i permafrost-nivået. Svalbardgress er oppstått som en hybrid mellom fimbulgras Puccinellia vahliana og snøgras Phippsia algida (Hedberg 1962, Steen 2000, Steen et al. 2004). Steen (2000) og Steen et al. (2004) fant ikke reproduksjon hos denne planten. Den hadde aborterende pollen og ingen utvikling av frukt. Den vokser i tuer uten utløpere, og det er et mysterium hvordan den er i stand til å danne store bestander, av og til med over 100 separate individer. Ettersom den former bestander, må den ha en form for reproduksjon. Svalbardgras er kjent bare fra Svalbard og Canada og er en norsk ansvarsart.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Steen, N.W. 2000. A test of the hybrid hypothesis of Pucciphippsia vacillans (Poaceae) in Svalbard, by use of enzymatic, morphological and cytological data. Cand. scient. Thesis, Univ. Oslo. (Upubl.).
    • Hedberg, O. 1962. The genesis of Puccinellia vacillans. Bot. Tidsskr. 58: 157-167
    • Steen, N.W., Elven, R. & Nordal, I. 2004. Hybrid origin of the arctic X Pucciphippsia vacillans (Poaceae): evidence from Svalbard plants. Plant Syst. Evol. 245: 215-238