RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Puccinellia coarctata  auct., non (J.Presl) Fernald & Weath.

vrangsaltgras

Vurdert under navnet
Puccinellia nutkaensis

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Vrangsaltgras Puccinellia coarctata vurderes som trygg (LC), en nedgradering fra nær truet i forrige rødliste. Nedgraderingen skyldes oppretting av tidligere feil anvendelse av IUCNs kriterier for sjeldenhet. Arten er kjent fra ca. 7 forekomster spredt langs kysten av Bjørnøya. Forekomstene ligger på brinken rett over stranda og er små i antall observerte planter (Engelskjøn & Schweitzer 1970, der omtalt som P. phryganodes), og det kan tenkes at dersom individtall hadde vært kjent, ville arten fått en strengere kategori (nær truet eller sårbar). Ingen av forekomstene er besøkt de siste 40 årene, og tilstanden er ukjent. Trolig er de intakte. Dette er en art ved sin nordgrense og vil trolig favoriseres av temperaturøkning. Vrangsaltgras er ellers vidt utbredt rundt Nord-Atlanteren og vanlig i f.eks. Nord-Norge. Den forekommer også på Jan Mayen, og de forekomstene som er ført på Svalbard-kartet i Artskart per 24.01.2015 er feilplasserte Jan Mayen-forekomster.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Engelskjøn, T. & Schweitzer, H.-J. 1970. Studies on the flora of Bear island (Bjørnøya). I. Vascular plants. Astarte. 3: 1-36