RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Puccinellia angustata  (R.Br.) E.L.Rand & Redfield

grussaltgras

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polarsaltgras Puccinellia angustata er vanlig på Spitsbergen og øyene omkring og vurderes som trygg (LC). Angivelse av to underarter på Svalbard (se f.eks. Elvebakk et al. 1994, Lid & Lid 2005) var basert på feilbestemmelser. Arten er høgarktisk, men er knyttet til tørre naturtyper som ikke raskt endres ved klimaendringer. Den er arktisk sirkumpolær.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elvebakk, A., Elven, R., Spjelkavik, S., Thannheiser, D. & Schweitzer, H.-J. 1994. Botrychium boreale and Puccinellia angustata ssp. palibinii new to Svalbard. Polarflokken. 18: 133-140
    • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.