RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Poa hartzii  Gand.

strirapp

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Strirapp Poa hartzii vurderes, under en viss tvil, som trygg (LC). Tvilen skyldes at arten er høgarktisk og relativt til meget sjelden i mange andre deler av Arktis. Arten er en spesialist for tørre, vindblåste siltrygger, og forekomstene som er observert de senere tiår er store og virker stabile. Vi har ikke noe godt begrep om hva som begrenser strirapp, bortsett fra preferansen for tørr, åpen siltmark, og dermed heller ikke om hvilke trusler den kan være utsatt for. Den har en relativt begrenset utbredelse i sentrale og nordøstre deler av Spitsbergen, i områder med baserike, lett-forvitrete bergarter i Sassenområdet sørøstover til Agardhbukta (Nordenskiöld Land og Sabine Land), Idodalen og Fiskeneset (Dickson Land), nær de varme kildene ved Bockfjorden (Haakon VII Land) og spesielt fra mange forekomster på begge sider av Wijdefjorden (Andree Land, Ny-Friesland og Dickson Land). Den er en norsk ansvarsart i europeisk sammenheng. Arten er høgarktisk men er knyttet til tørre habitater som ikke påvirkes negativt ved en måtelig temperaturøkning. Derimot kan nedbørsøkning, og særlig økt snødekke, føre til gjengroing av de åpne flatene den krever. Strirapp er i all hovedsak en nordamerikansk arktisk art; bortsett fra Nord-Amerika og Grønland er den med sikkerhet bare kjent fra Wrangeløya i Nordøst-Asia og fra Svalbard. For mer informasjon, se Gillespie et al. (1997) og Haugen (2000) for mulige hypoteser omkring artens opprinnelse, generelt og på Svalbard.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Haugen, J. 2000. Possible hybrid origins of Poa hartzii and Poa arctica ssp. caespitans (Poaceae) investigated by morphology and isoenzymes Cand. scient. Thesis, University of Oslo, Oslo
    • Gillespie, L.J., Consaul, L.L. & Aikenb, S.G. 1997. Hybridization and the origin of the arctic grass Poa hartzii (Poaceae): evidence from morphology and chloroplast DNA restriction sites Canad. J. Bot. 75: 1978-1997