RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Poa arctica  R.Br.

jervrapp

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Jervrapp Poa arctica vurderes som trygg (LC), liksom begge dens to aksepterte underarter på Svalbard: matterapp ssp. arctica og tuerapp ssp. caespitans. Svalbardplantene av jervrapp Poa arctica fordeler seg på to eller tre hovedgrupper: matterapp med lange utløpere og tuerapp med tuer og korte utløpere, og en var. vivipara som formerer seg med yngleknopper. Variasjonen er ikke tilstrekkelig undersøkt, men alle tre gruppene er vidt utbredte på Svalbard. De vivipare plantene er problematiske; de ser ut som Poa arctica, men mangler noen av de viktige diagnostiske karakterene. Det er trolig at alt eller hoveddelen av vivipart materiale er av hybrid-opprinnelse mellom P. arctica s. lat. og P. pratensis s. lat. Det mest informative arbeidet om denne gruppen er Haugen (2000).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Haugen, J. 2000. Possible hybrid origins of Poa hartzii and Poa arctica ssp. caespitans (Poaceae) investigated by morphology and isoenzymes Cand. scient. Thesis, University of Oslo, Oslo