RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Poa abbreviata  R.Br.

puterapp

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Puterapp Poa abbreviata vurderes som trygg (LC). Arten er knyttet til åpen grusmark og vegetasjon på toppen av vindslitte rygger og på berg. Den er en høgarktisk art som er nokså hyppig på den nordre, baserike delen av Spitsbergen. Den er også funnet på et par av de andre øyene, men ikke på Bjørnøya. Den vil neppe få noen stor tilbakegang ved moderate temperaturendringer i og med at den vokser på tørre, eksponerte steder, men dens globale utbredelse tyder på at den er varmefølsom. Arten er bredt amfi-atlantisk, men når godt øst for Svalbard. Spitsbergen-forekomstene er de eneste i Europa vest for Russland.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC