RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pleuropogon sabinei  R.Br.

sabinegras

Vurdert under navnet
Pleuropogon sabinii

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
3400 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
3400
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
a.i
Kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Sabinegras Pleuropogon sabinei vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av få forekomster (innen tre IUCN-lokaliteter) kombinert med antatt stor følsomhet for klimaendring. Dette er en sterk oppgradering fra nær truet i forrige rødliste på grunn av tilpasning til IUCNs lokalitetsdefinisjon og økt fokus på sannsynlig tilbakegang. Den er en utpreget våtmarksart, og er kjent fra tre lokalitetsgrupper på Svalbard: på Bohemanflya ved Isfjorden (Oscar II Land), i Forkdalen ved Wijdefjorden (Andrée Land, sist sett i 1928), og en forekomstgruppe på Reinsdyrflya ved Liefdefjorden (Haakon VII Land). Forekomstene på Reinsdyrflya er bekreftet i senere tid og er store og stabile. På Bohemanflya er arten funnet to steder, hvorav den ene populasjonen ved Yoldiabukta ikke ble gjenfunnet i 2008 til tross for bruk av GPS koordinater og god stedsbeskrivelse. Utbredelsen burde vært vurdert som sterkt fragmentert (i tre delområder med svære avstander, fjorder, breer og fjell imellom, langt over enhver normal spredningsavstand), noe som ville gitt kategorien sterkt truet (EN), men over 50 % av total bestand finnes i forekomstgruppen på Reinsdyrflya. Vi har ingen tro på at det har skjedd noen rekruttering mellom forekomstene på Svalbard, men heller uavhengig innspredning fra Russland eller Grønland til de tre nå kjente områdene. IUCNs kriterium for fragmentering er derfor meget dårlig egnet for denne situasjonen. Arten er en vannplante og påvirkes sterkt av alt som hender med permafrost og drenering. Den er dermed meget følsom for klimaendringer. Fuktigere forhold og noe varmere klima kan favorisere denne arten, men voksesteder kan også gå tapt på grunn av endringer i permafrosten. Sabinegras er høgarktisk og nesten sirkumpolart utbredt, men er i Europa vest for Russland bare kjent fra disse få stedene på Svalbard.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Ferskvannssystemer
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent