RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Festuca baffinensis  Polunin

hårsvingel

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Hårsvingel Festuca baffinensis vurderes som trygg (LC). Arten vokser i varme skråninger med urte- og grasvegetasjon ("eng") og i noe bevokste rasmarker, nesten utelukkende på baserik grunn. Den er nokså hyppig i baserike områder på nordre Spirsbergen fra Isfjorden-området og nordover og med noen funn på de gunstigste lokalitetene på Nordaustlandet. Den er høgarktisk, men knyttet til voksesteder som ikke er så direkte utsatt for tilbakegang ved temperaturøkning. Utbredelsen er i hovedsak nordamerikansk, med utposter østover over Atlanteren til Svalbard og Novaja Zemlja og vestover over Beringstredet til Chukotka (dvs. at den er amfi-atlantisk og amfi-beringisk). Artsgruppen som hårsvingel tilhører ble kartlagt av Rønning (1972), men ut fra en dårlig fungerende taksonomi. Avklaring av taksonomi og utbredelse på Svalbard finnes hos Fjellheim et al. (2001) og Guldahl et al. (2001). Se også Elven et al. (2011).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Rønning, O.I. 1972. The distribution of vascular cryptogams and monocotyledons in Svalbard. K. Norske Vidensk. selsk. Skr. 24: 1-63
    • Fjellheim, S., Elven, R. & Brochmann, C. 2001. Molecules and morphology in concert. II. The Festuca brachyphylla complex (Poaceae) in Svalbard. Amer. J. Bot. 88: 869-882
    • Guldahl, A.S., Borgen, L. & Nordal, I. 2001. Variation in the Festuca brachyphylla (Poaceae) complex in Svalbard, elucidated by chromosome numbers and isozymes Bot. J. Linn. Soc. 137: 107-126
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/