RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aira praecox  L.

dvergsmyle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Dvergsmyle Aira praecox vurderes foreløpig som trygg (LC). Arten er knyttet til grunnlende og tørr, åpen jord i et belte langs kysten i Østfold (enkeltfunn i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg, mange funn i Hvaler), Vestfold (enkeltfunn i Tjøme og Larvik), og mer sammenhengende fra AA Arendal til ST Hitra. Geir Gaarder (pers. medd.) har antydet en sterk tilbakegang på Vestlandet, spesielt i Møre og Romsdal, men utbredelsesområdet og forekomstarealet etter 1990 er fortsatt stort (se Artskart og B-kriteriet). Arten er ettårig, noe som innebærer at vurderingsperioden er på bare 10 år. Det skal derfor være stor og rask tilbakegang før denne fanges opp av A-kriteriet. Vi kan ikke finne dokumentasjon på en så sterk tilbakegang nasjonalt (over 15 %) innen en vurderingsperiode at arten faller inn under IUCN-kriteriene som nær truet. Funnfrekvensen etter 1990 er bare litt under det normale (17,8 %, mot ca. 20 %). Mens arten synes ha gått tilbake og dels forsvunnet fra deler av Vestlandet, har den i hvert fall tilsynelatende utvidet sin utbredelse østover på Sørlandet og Østlandet, med etablering av populasjoner i Østfold og Vestfold. Denne flyttingen kan ha klimatiske årsaker i sør, mens arealbruk kan ha betydning for tilbakegangen i vest. Arten omtales med kart (nå nokså foreldet) hos Fægri (1960). Dvergsmyle er ellers utbredt i Vest- og Mellom-Europa.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.