RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Luzula nivalis  (Laest.) Spreng.

snøfrytle

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Snøfrytle Luzula nivalis vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av en begrenset og fragmentert utbredelse og pågående nedgang. Arten forekommer i naturtyper som er i pågående reduksjon, og mange forekomster er ikke gjenfunnet i nyere tid. Dette er en markert oppgradering fra nær truet i forrige rødliste. Oppgraderingen skyldes at utbredelsen er vurdert til å være fragmentert. Også tilbakegangen ble nok undervurdert i forrige rødliste. De skandinaviske fjellforekomstene er mellomalpine og knyttet til kalde snøleiemyrer og jordpolygoner på baserik grunn. Disse naturtypene har vært i markert tilbakegang de siste ca. 60-70 år på grunn av klimaendring. Arten forekommer i to separate delområder, ett i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge (Dovrefjell og Trollheimen) og ett større i Nord-Skandinavia, se Gjærevoll (1990). Arten er blitt merkbart mer sparsom i det området der den observeres oftest (Dovrefjell). Funnfrekvensen etter 1995 er på 1,8 % mot forventet 18,4 %. Det er grunn til å anta at den negative trenden fortsetter. Snøfrytle er i hovedsak en høgarktisk art med en sirkumpolar utbredelse.
Hedmark
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.